KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İş bu; Kira Araç sözleşmesi; (Kısaca Sözleşme) taraflar arasında imzalanan ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞME FORMU (Kısaca Form) eki ve ayrılmaz bir parçadır. İş bu sözleşme ile (Kısaca Kiraya Veren) maliki ya da işletme sahibi bulunduğu Formda belirtilen aracç belirtilen tarihlerde, Formda adı ve adresi bulunan Kiracıya kiralanmıştır. Kiracı ile bu Sözleşme konusu aracı koşullara uygun kullanmayı (kiralama süresi, iade saati, dönüş istasyonu vb.) kira ücretini tam zamanında ödemeyi beyan ve taahhüt eder. İş bu Sözleşmeyi imzalamakla, Kiracı kiralanan ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur. Kiracı gerek aracı teslim alması, gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek Form’u imzadan imtina etmeyeceğini, Form’u imzalamaması halinde Form’da yazılanları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılacağını, Form içersine herhangi bir itirazı olması halinde imzadan imtina yoluyla değil, ancak masrafı kendisine ait olmak kaydı ile bir uzmana, ekspertiz yaptırmak kanalıyla itiraz ve iddalarını ileri sürebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

1)Kiracı’nın Sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, Kiraya Veren’e yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.

2)Kiracı’nın iş bu Sözleşme’yi imzalaması ile söz konusu aracı hem mekanik hem kaporta açısından sağlam, faal vaziyette ve iyi durumda teslim aldığını, aracın Form’da belirtildiği gibi teslim edildiğinin esas olduğu, araçta teslim sırasında var olan her türlü ayıbın Form’da belirtileceğini, aksi halde aracın Kiraya Veren’e iadesi sırasında tespit olunan her türlü ayıbı Kiracı’nın sebep olmuş kabul edileceği hususunda taraflar mutabıktır. Kiracı aracın teslim sırasında Form’da tanımlananlar haricinde hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder.

3)Kiracı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar, avadanlıklar, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi araç kiraladığı istasyona veya Sözleşme’de belirtilen başka bir yerdeki Kiraya Veren ofisine iade edecektir. Kiracı, kiralanan aracın kullanım süresinde talep edeceği bebek koltuğu, navigasyon cihazı vb. ilave hizmet ve donanımların Kiraya Veren tarafından bildirilecek ek kira bedelide iş bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır.

4)Kiracı’nın sağlam ve iyi durumda teslim almış olduğu araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni oluşan, trafik sigorta kuralları kapsamında sigortadan talep ve tahsil edilemeyen gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğan her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve cezalardan münhasıran Kiracı sorumludur.

5) Kiracı’nın ekonomik grup ve orta grup araçlarda 25 yaş ve 5 yıllık ehliyet, üst grup araçlarda 28 yaş ve 5 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Kiracı dışında aracı kullanacakların da genel kiralama koşullarına uygun süreleri doldurmuş olması, ek sürücü eklenmek istenirse mevcut Sözleşme üzerine kayıt edilmesi ile mümkündür. Aksi halde gerek Kiraya Veren, gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her yürlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran Kiracı sorumludur.

6) Kiralama süresi minimum 24 (yirmidört) saattir. Bu süreden daha kısa kiralamalarda (bir) gün olarak hesaplanacaktır. Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki günlük kira ücretinin kira gün sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini peşin olarak nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kira ücreti dışında ayrıca; a)3 saati aşan geçikmelerde bir günlük kira bedelini, b)Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücreti, c) Sözleşme başlangıcındaki araç yakıt seviyesi ile Sözleşme bitimindeki araç yakıt seviyesinin aynı oranda olması zorunludur. Kiracı, Sözleşme başlangıcındaki yakıt seviyesinden daha az oranda yakıt ile aracı teslim eder ise, Kiraya Veren aracı Sözleşme başlangıcındaki araç yakıt seviyesi düzeyine tamamlayıp, Kiracı’ya aracın yakıt deposuna eklediği yakıtın bedelini ve hizmet bedeli olan 20 (yirmi) TL’yi fatura edecektir. Kiracı, Sözleşme başlangıcındaki araç yakıt seviyesinden daha fazla oranda yakıt ile aracı iade eder ise fazla yakıt veya yakıt bedeli Kiraya Veren tarafından Kiracı’ya iade edilmez. Aracın yakıtı kiracıya ait olup, araca alınan yakıt fişlerinin Kiracı tarafından saklanması (yakıt garanti koşulları gereği) zorunludur. d)Yakıt, otoyol geçiş ücretleri, her türlü park ve ulaşım masrafları ile aracın kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve aracın Kiracı’ya ait olduğundan bu kapsamdaki tüm bedelleri ödemekle mükelleftir. e)Sözleşme süresince doğacak hasarlardan ya da kullanım kaynaklı oluşabilecek arızalardan dolayı aracın onarımda kaldığı süre Sözleşme’ye eklenerek günlük kira bedeli Kiraci’dan tahsil edilir.

7)Kiracı ödemeleri ödeme süresinin başlangıcında kredi kartı veya nakit yapacaktır. Kiracı kira bedelinin ve Sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinden bedellerin muaccel olacağına ve fatura tarihinden itibaren aylık %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Kiralama başlangıcında kiralamanın başlangıç tunarına karşılık bir ön provizyon Kiracı’nın kredi kartından bloke edilecektir. Kiracı ön provizyon ile oluşan kira bedeli her türlü trafik ve kaçak geçiş vs. ceza bedelleri ve hasar zarar bedellerini tahsilatlarına itiraz etmeyeceği peşinen kabul eder.

8)Sözleşme’de belirtilen iade tarihini ileri bir tarihe almak yeni kira dönemine ait kira bedelinni ödenmesinin yanı sıra, Kiraya Veren’in onayı ile mümkündür. Kiraya Veren’in onayı olmaksızın kira süresinin uzatılması, kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İş bu belirli süreli kira Sözleşme’si olup, süre sonunda tarafların aksi yönce açık mutabakat sağlanmadıkça kiralanan hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin Kiraya Veren’e iade edilecektir.

9)Kiracı, Sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle kullanacak, trafik kurallarına riayet edecektir. Kiracı, Karayolları Kanunu, Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. Kiracı, sürücü olarak bu yükümlülükten habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kiracı mevzuata aykırı davranışlar sonucu oluşan her türlü hukuki ve onarım masraflarından sorumludur. Kiralanan kiracıya teslimi sonrasında ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ilgili cezanın Kiraya Veren’e ve/veya ilgili makamlarca bildirilmesi koşulu ile yasal süresi içinde Kiraya Veren tarafından ödenecek ve her işlem için 20 (yirmi) TL hizmet bedeli Kiracı’dan tahsil edilecektir. Kiracı ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Veren’in ödemek zorunda kaldığı bedeli ve hizmet bedeli, cezai şartvb. Her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10)Sigorta bedelini aşan bir zararın meydana gelmesi halinde Kiracı, Bufilo‘dan Zorunlu Trafik Sigorta bedelinin aşan tutarla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Aracın çalınması halinde Sigorta Åžirketi tarafından ödenen bedel ile aracın çalınma tarihindeki piyasaya değeri arasındaki farkı Kiracı tarafından Bufilo‘ya ödenecektir. Aksi kontratla karşılaşılmadığı takdirde Bufilo aracın kasko kapsamında onarılmasını kapsayacaktır. Bufilo, Kiracı’nın hasar oranına göre kasko primlerini yukarı veya aşağıya yönde değiştirme hakkına sahiptir. Aksi kontratta karşılaşılmadığı takdirde Kiracı tarafından kiralanan her araç için kaza başında 1000 (bin) TL tutarında Zarara Katılım Payı ödenecektir. Onarım masrafları bu meblağdan fazla olduğu hallerde 1000 (bin) TL, az olduğu hallerde onarım masrafları Kiracı’ya faturalanacaktır. Muafiyet tutarı faturalanırken Kiracı’nın kusur oranı dikkate alınacaktır. Örneğin, bir kazada Kiracı’nın kusur oranı %50 ise, bu durumda anlaşılan muafiyet tutarı üst limit olmak şartıyla onarım tutarının %50 (yüzde elli)’si Kiracı’ya fatura edilecektir. Aracın pert olması durumunda Kiracı’nın kusuru %50 (yüzde elli) veya daha fazla ise Bufilo aracın hasarsız emsalinin piyasa fiyatının %10 (yüzde on)’nu Kiracı’ya fatura edecektir. Bufilo raporu ve beyanı hakkında şüpheye düştüğü bir kaza için, üçüncü şahıs niteliğindeki bir eksperi şüphelendiği rapor veya beyanın gerçekliği araştırmak için atayabilir. Üçüncü şahıs, raporun doğru olmadığını hükmetmesi halinde bahsi geçen üçüncü şahısın maliyetleri ile beraber ilgili tüm hasar bedeli Kiracı’ya fatura edilecektir. Bufilo, sürekli kaza yaptığını tespit ettiği Kiracı’yı, Sözleşme kapsamındaki aracı kullanmaktan men edebilir. Aracın işletici sıfatı Kiracı’ya ait olup, Türk Hukuk’unda “araç işletenin sorumluluğu”na ilişkin tüm borç ve mükellefiyetlerde aracın teslimini müteakip Kiracı’ya intikal etmiştir. Dolayısı ile iş bu kira Sözleşme’sine konu arac, Kiracı’nın kirası veya işletmesi altındayken vuku bulacak trafik kazaları ile her türlü hasar ve zarar tevlit edici vakalarda kiralanmış bulunan aracın üçüncü şahısların aracına ve/veya mal varlıklarına ve/veya üçüncü şahıslara verilebilecek manevi, cismani zararlardan ve/veya ölüm olaylarından ve/veya kiralanan aracın sürücüsünde ve/veya araçta yolcu olarak bulunan başka şahısların uğradıkları cismani, maddi ve manevi hasar ve zararlar ile bu hasar ve zararlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk bütünü ile Kiracı’ya aittir.

11)Kiralanan aracın her ne şekil ve şartta olursa olsun kiraya verilmesi, bedelsiz de olsa üçüncü şahıslara kulllandırılması yasak olup, aracın ayrıca; a)Ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından, b)Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle, c)Gelir karşılığı yolcu veya mal taşınması, d)Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda kullanılması, e)Aracın üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahhammül gücüne uygun olmayan yol ve arazi şartlarında kullanılması, f)Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde, g)Hertürlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu hallerden her hangi birinin tespiti halinde Kiraya Veren‘in her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiraya Veren‘in Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

12)Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar Kiraya Veren tarafından yaptırılmıştır. Kiracı aşağıda belirlenen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin her türlü giderlerin itiraz etmeksizin karşılamayı Kabul ve taahhüt eder. a)Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ise, b)Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (Kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi ) ve aracın herhangi bir şekilde trafik kurallarına aykırı kullanılmasında, c)Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu ) alınmadığı durumlarda, d)İş bu Sözleşme’nin akdinden sonra Kiracı herhangi bir nedenle araç kullanma yetkisini kaybederse (ehliyete el konulması, trafiğe çıkmaya engel herhangi bir hastalık vb. ) derhal Kiraya Veren’e durumu bildirecek ve aracı iade edecektir, e)Aracı Kiracı ve Kira Sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve/veya kazalarda, f)Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye sigorta ve Reasürans birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamında kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapılmadı durumlarda, g)Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder. h)Kiracı’nın kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracı’ya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması nedeniyle bir ceza verilmiş ise Kiraya Veren kira bedelinin yanında kaza nedeni ile uğradığı her türlü doğrudan veya dolaylı zararları Kiracı’dan talep edebilir.

13)Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresinin içerisinde hasar ve kaza oluştuğunda ve aracın çalınması durumunda Kiraya Veren’in ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle mükelleftir. a)Kendisi, araç ve üçüncü kişiler ile ilgili kendisinden beklenebilecek azami güvenlik önlemlerini almak, b)Tutanak polis ve/veya jandarma raporu vb. gerekli tüm trafik kaza raporlarının delil ve belgelerinin temin ve muhafaza edilerek Kiraya Veren’e iletilmesi, c)Karşı taraf/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçe fotokopilerinin alınması ve kaza tespit tutanağının eksiksiz doldurulması zorunludur. Aksi halde Kiraya Veren ‘in uğrayacağı tüm maddi zarar bedeli Kiracı’ya rücu edilir. d)Olay, kaza yeri, kaza yönü, kazaya karışan tüm unsurlar, araçlar, kişiler ve araçların plakaları görülebilecek şekilde en az 5 adet fotoğraf çekilmesi, e)Maddi, ölümlü, cismani zararla sonuçlanan kaza durumunda en yakın polis veya jandarmaya bildirilmesi, f)Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren 24 (yirmidört) saat içerisinde Kiraya Veren’e ulaştırmak, g)Kazanın ve hasarın yanlış veya eksik beyan edilmesi, hiç beyan edilmemesi kaza tutanağının veya kazaya ilişkin beyanın Bufilo veya yetkili kılınan kuruluşlara ulaştırılmamasından kaynaklanan her türlü zarardan Kiracı sorumludur. Her halde tüm sigorta tazminatının tek lehdarı Bufilo‘dur. h)Tramer tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda kazaya karışan ilgili tarafların kusur oranı tespitine göre şayet Kiracı kusurlu ise bilirkişi tarafından yapılacak rapor ve tespit sonucunda aracın ikinci el bedeli üzerinde ki değer kaybı Kiracı’ya rücu edilir. Yapılan rücu işleminde kusur oranı dikkate alınır. Åžayet kaza tespit tutanağı yok ise bilirkişi tarafından tespit edilen aracın ikinci el bedeli üzerindeki değer kaybı Kiracı’ya fatura edilir.Tüm bunlara ek olarak kaza beyan formu da yok ise bilirkişi ekspertiz bedeli ve bilirkişi tarafından tespit edilen aracın ikinci el bedeli üzerindeki değer kaybı Kiracı’ya fatura edilir.

14) Kiracı, Kiraya Veren’den yazılı ve onaylı izin almaksızın aracı İstanbul il sınırları dışına çıkaramaz.

15)Kiracı, aracın her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalana bilmek için; ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dahil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan durumlarda aracın güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür. Üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zarar tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, trafik sigorta kapsamında olmayan tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiraca’ya ait olup malik/işleten sıfatı nedeniyle Kiraya Veren’e rücu edebilecek tüm hasar ve zararlar, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Veren’in ilk yazılı talebi üzerine Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır.

16)Kiraya Veren hiçbir şekilde Kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir malı kaybında, çalınmasından, aşırılmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı, Kiraya Veren’i bahsedilen türde bir kayıp ve/veya hasar sonucu meydana gelebilecek dava suçlama şikayet ve zarardan ibra ve bu haklardan feragat eder.

17)Kiraya Veren vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçaların mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, Kiraya Veren’in sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır.

18)Kiracı’nın bu Sözleşme’nin her hangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde Kiracı, Kiraya Veren’in bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve herhangi bir ihbar ve ithar veya mahkeme kararına gerek olmaksınız derhal geri almak yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiracı aracın Kiraya Veren tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları talep üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. Kiraya Veren, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan her türlü nesne veya maddenin kaybından veya hasarından sorumlu değildir.

19)Kiracı Sözleşme süresi sona ermesine ragmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracın kira süresi ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta, teminattan ve yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

20)İş bu Sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü masraf Kiracı’ya aittir.

21)Taraflar, iş bu Sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta tarafların defter, belge, beyan, telefon, video, ses ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere her türlü kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu M. 193 uyarınca kesin ve münhasır delil olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Buna parallel olarak Kiracı ayrıca yukarıda zikredilenlere karşı ve her türlü defi, itiraz ve “Kiralaya’nın kayıtlarının usulune uygun tutulduğunu konusunda yemin” teklif hakkında peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.

22)Kiracı’nın, iş bu Sözleşme kapsamındaki araçlardan bir veya birkaçının kiralama süresinin bitiminden önce Sözleşme dışında kalmasını talep etmesi durumunda, bu durumu Bufilo iade etmeyi düşündüğü tarihten önce yazılı olarak bildirmesi ve Bufilo'nun yazılı onayını alması zorunludur. Bu durumda Kiracı, erken iade bedeli olarak kalan kiraların tamamını nakden, defaten ve peşin olarak Bufilo’ya ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.

23)Tüm kiralanan araçların günlük en fazla kullanım sınırı (.......Lütfen sözleşmenizi kontrol ediniz!) kilometre, tek kontratta aylık en fazla kullanım sınırı (………Lütfen sözleşmenizi kontrol ediniz!) kilometre’ dir. Kilometre sınır aşımı durumlarında her bir kilometre için (………Lütfen sözleşmenizi kontrol ediniz!) TL nakit veya belirtilen kredi kartı vasıtası ile tahsil edilir.

24)İş bu Sözleşme’nin muhtelif nüshaları arasında fark bulunduğu takdirde orjinal nüsha geçerlidir.

25)Sigorta kapsamına girmeyen hasar ve tazminat bedelleri kiracıya aittir. (Stepne ve teyp çalınması, lastik hasarları, cam hasarları, far hasarları)

26)İş bu Sözleşme dört nüsha tanzim edilmiş olup taraflar arasında kabul ve taahhüt edilerek imzalanmıştır. İhtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

27)Her ne sebeble olursa olsun Kiracı, Kiraya Veren’e bilgi vermeden, aracı kendisi tamir, onarım, değişim işlemi yaptıramaz. Aksi takdirde tüm onarım, değişim vb. giderler Kiracı’dan tahsil edilir.

28)Kiracı, araç kiralama ek süre ücreti, hasar, HGS/OGS ihlal ve kullanım ücreti ve trafik para cezası gibi ödemelerini tebliğ edildikten en fazla iki gün içerisinde resmi hesap veya kredi kartı ödemesi olarak gerçekleştirmez ise Sözleşme’nin Kiraya Veren tarafından fesh edileceğini, aracın mevcut bulunan yerinden emniyet güçleri, çekici ya da yedek anahtarları ile teslim alınacağını bu sözleşmedeki imzalar ile peşinen kabul etmiş olur ve kiralama süreci ile ilgili (aracın içerisinde bulunan değerli veya değersiz eşyaları dahil) herhangi bir şikayet ve iade talebinde bulunamaz.

29)Kiracı ile Kiraya Veren arasındaki anlaşmazlık İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde T.C. Devleti hukuk kanunlarınca çözümlenecektir.